Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Εργοθεραπευτή / τριας.

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακό στην Εργοθεραπεία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 5-10 χρονών
 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στην αξιολογητική διαδικασία (ιστορικό, αξιολόγηση παιδιού, γραπτή αναφορά)
 • Εκπαίδευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Εργοθεραπευτών Κύπρου ή κατοχή προσόντων που επιτρέπουν να καταστεί  μέλος του Μητρώου εγγραφής Εργοθεραπευτών Κύπρου
 • Επιπλέον επαγγελματικά προσόντα (Bobath, Teeach, Pecs, κ.ο.κ.) θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ζήλος για μάθησης και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα

 

Βασικά καθήκοντα

 • Στενή συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας κατά την αξιολόγηση
 • Κατάρτιση και εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας
 • Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συνθεραπείες με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές συναντήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να φαίνεται πιθανή κλινική εμπειρία και εκπαιδεύσεις/μετεκπαιδεύσεις
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 • Συστατική επιστολή (σχετική με την περιγραφή της θέσης)
 • Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14) 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 20/06/2022.