Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη – πρώιμη παρέμβαση, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης-κατάποσης και της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Στο Τμήμα Λογοθεραπείας  του Κέντρου παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους με τις ακόλουθες διαταραχές: αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας, αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία), διαταραχές φωνής, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο ρόλος του/της λογοθεραπευτή/τριας στο Κέντρο περιλαμβάνει: ανιχνευτικό έλεγχο, αξιολόγηση, ανάπτυξη θεραπευτικού προγράμματος, θεραπευτικές υπηρεσίες, συνεργασία με άλλους ειδικούς στη διεπιστημονική ομάδα, υπηρεσίες στήριξης-συμβουλευτικής της οικογένειας για θέματα διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής, σίτισης-κατάποσης και επικοινωνίας σε παιδιά και εφήβους.

Οι οποιεσδήποτε δράσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας του Κέντρου υλοποιούνται υπό την επίβλεψη του αντίστοιχου επιστημονικού υπευθύνου και στα πλαίσια πολυθεματικής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω ΓεΣΥ σε παιδιά και ενήλικες αφορούν:

  • Αξιολόγηση σίτισης
  • Θεραπεία διαταραχών σίτισης
  • Αξιολόγηση κατάποσης
    • Βιντεοακτινοσκοπικό έλεγχο της κατάποσης (VFSS)
    • Ενδοσκοπική εκτίμηση της κατάποσης με το εύκαμπτο (FEES)
  • Θεραπεία διαταραχών κατάποσης

Συχνά ερωτήματα:

Σε ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί λογοθεραπεία;

Κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού, αναμένεται σε κάθε χρονολογική ηλικία η κατάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Παρόλο που το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, συνυπολογίζοντας διαφορές φύλου, κληρονομικού ιστορικού, γενικότερου ιατρικού ιστορικού και άλλα χαρακτηριστικά, τα ηλικιακά ορόσημα είναι σημαντικά για την εξέλιξη του παιδιού. Εάν για παράδειγμα, ένα παιδί 1-2 ετών δεν μπορεί να παράγει λέξεις εξελικτικά αναμενόμενες, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα παράγει μικρές φράσεις στο επόμενο ηλικιακό στάδιο. Ενδεχομένως σε οποιοδήποτε ηλικιακό στάδιο υπάρχουν ενδείξεις ή σημάδια ανησυχίας για απόκλιση από τα ηλικιακά ορόσημα, ο λογοθεραπευτής είναι ο κατάλληλος ειδικός για να αξιολογήσει όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα και να εισηγηθεί ή όχι έναρξη λογοθεραπείας.

Η επίσκεψη στο λογοθεραπευτή σημαίνει απαραίτητα και έναρξη λογοθεραπείας;

Η επίσκεψη στο λογοθεραπευτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί θα ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Μετά την πραγματοποίηση λογοθεραπευτικής αξιολόγησης ίσως  ο λογοθεραπευτής κρίνει πως το παιδί δεν χρειάζεται να ενταχθεί σε παρεμβατικό πρόγραμμα λογοθεραπείας. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης μετά από ανιχνευτικό έλεγχο μπορεί ο λογοθεραπευτής να παρέχει μόνο συμβουλευτική στους γονείς. Υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο μετά από ανιχνευτικό έλεγχο να κριθεί απαραίτητη παραπομπή σε άλλους ειδικούς – μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για περαιτέρω διερεύνηση.

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας;

Στην αρχική επίσκεψη ο λογοθεραπευτής χρειάζεται να έχει αναλυτικές πληροφορίες για την γενική ανάπτυξη του παιδιού, την γλωσσική ανάπτυξη, το γενικό ιατρικό ιστορικό, το κληρονομικό ιστορικό, το εκπαιδευτικό ιστορικό και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κριθούν απαραίτητα ανάλογα με την περίπτωση. Ακολούθως, σύμφωνα με πληροφορίες μέσα από τον ανιχνευτικό έλεγχο και το ολοκληρωμένο ιστορικό του παιδιού, ο λογοθεραπευτής επιλέγει την κατάλληλη αξιολογητική διαδικασία (μέσα, μεθόδους, δοκιμασίες αξιολόγησης (τεστ) επίσημες και ανεπίσημες) για το παιδί. Ο λογοθεραπευτής μετά τη συλλογή, ανάλυση και σύνοψη των αποτελεσμάτων των αξιολογητικών δοκιμασιών, το ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, προτείνει έναρξη λογοθεραπείας ή όχι. Σε περίπτωση εισήγησης για έναρξη λογοθεραπείας, προτείνει τους κατάλληλους βραχυπροθέσμους και μακροπροθέσμους θεραπευτικούς στόχους και ενημερώνει αντίστοιχα τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

Πόσες φορές την εβδομάδα θα πρέπει ένα παιδί να κάνει λογοθεραπεία;

Η συχνότητα και ο χρόνος που διαρκεί η κάθε λογοθεραπευτική συνάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες συνυπολογίζοντας κυρίως τη φύση και τη σοβαρότητα της διαταραχής, το νοητικό και γνωστικό επίπεδο του παιδιού, το επίπεδο συνεργασίας του παιδιού και των γονέων κ.α. Συνήθως η συχνότητα των λογοθεραπευτικών συναντήσεων κυμαίνεται από μία έως τρεις φορές την εβδομάδα η οποία όμως ενδέχεται να διαφοροποιηθεί κατά την παρέμβαση ανάλογα με τη εξέλιξη του θεραπευόμενου και τους προαναφερόμενους παράγοντες.

Ποιος ο ρόλος των γονέων κατά τη λογοθεραπεία;

Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο στη λογοθεραπευτική διαδικασία. Η σχέση του θεραπευτή με το παιδί και τους γονείς, η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα, συμβάλουν στην επιτυχία αλλά και τη διάρκεια ολοκλήρωσης της λογοθεραπείας. Συνήθως η λογοθεραπεία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες που δίνονται από τον λογοθεραπευτή και μπορούν οι γονείς να τις πραγματοποιήσουν με το παιδί τους στο σπίτι. Όταν οι γονείς ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές του λογοθεραπευτή τότε η θεραπευτική διαδικασία διευκολύνεται. Επιπρόσθετα, ο λογοθεραπευτής πραγματοποιεί επαναξιολογήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για να αξιολογεί την πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού και να ενημερώνει πλήρως τους γονείς.

Υπεύθυνοι Τμήματος

Δρ. Λουίζα Βωνιάτη PhD, MEd., SLT,

Δρ. Λουίζα Βωνιάτη PhD, MEd., SLT,

Επόπτρια Τμήματος

H Δρ. Λουίζα Βωνιάτη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Λογοπαθολογίας – Λογοθεραπείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Πρόγραμμα Λογοθεραπείας και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογοπαθολογίας. Εργάστηκε ως Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Νοσοκομείου Αρχ. Μακάριος III Λευκωσίας και στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια – ειδικό σχολείο, ειδική μονάδα, σχολείο ένταξης). Διετέλεσε ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Τμήμα Κλινικής Γενετικής) με επιχορήγηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και στο Ερευνητικό Εργαστήρι Νηπιοσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η Λεώνη Χρυσάνθου, από τον Ιούνιο 2020 κατέχει tίτλο sπουδών στη Λογοθεραπεία με τη διάκριση Summa Cum Laude. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της με υποτροφία και εγγράφηκε στο Dean’s List First Honors του Πανεπιστημίου σε όλα τα χρόνια της φοίτησής της. Το 2022, απέκτησε το mεταπτυχιακό της τίτλο στο pρόγραμμα lογοπαθολογίας και είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της κλινικής της άσκησης είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας,  πολυθεματικά κέντρα, νηπιαγωγεια  και κέντρα εξυπηρέτησης ενηλίκων με εμπειρία τόσο σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά. 

Λεώνη Χρυσάνθου,

Λεώνη Χρυσάνθου,

Λογοθεραπεύτρια

Μαρία Δημητρίου ,

Μαρία Δημητρίου ,

Λογοθεραπεύτρια

Η Μαρία Δημητρίου από τον Ιούνιο 2019 κατέχει τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία και από τον Ιανουάριο 2021 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογοπαθολογία στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έκτοτε είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Σύλλογο Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Κύπρου και κατέχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Επίσης, κατέχει πιστοποιητικό Νοηματικής Γλώσσας από τα επιμορφωτικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Η κλινική και εργασιακή της εμπειρία, βασίζεται κυρίως στις Διαταραχές λόγου και Ομιλίας. Στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης εργάστηκε κατόπιν εποπτείας στην Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Έγκωμης, στο Β’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Έγκωμης, στο Β΄ Δημοτικό Έγκωμης και στο Κέντρο Πολυθεματικής Θεραπευτικής Προσέγγισης.