Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Φυσιοθεραπευτή εξειδικευμένου στη Νευροεξελικτική Αγωγή (NDT Bobath) για το τμήμα Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας.

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο Φυσικοθεραπείας.
• Δίπλωμα βασικής εκπαίδευσης Bobath (Basic Bobath Foundation Course).
• Να είναι εγγεγραμμένο μέλος στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών.
• Να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην Ομάδα Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας Κύπρου.
• Να έχει ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος για το έτος 2022.
• Κλινική εμπειρία, τουλάχιστον 2 χρόνων, στην Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία.
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα.
• Ομαδικό πνεύμα.

Θα θεωρηθούν ως πλεονεκτήματα:
• Εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.
• Δίπλωμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε νεογνά και βρέφη «Introduction to Early Assessment and Intervention with Babies and Young Children advance Baby NDT- Bobath course».

Βασικά Καθήκοντα
Η/Ο Παιδιατρική/ος Φυσιοθεραπεύτρια/ής,
• Εφαρμόζει Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία σε παιδιά που παρουσιάζουν μια σειρά από καταστάσεις υγείας όπως νευρολογικές, μυοσκελετικές καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, γενετικές κ.α.
• Αναπτύσσει και να επαναξιολογεί προγράμματα παιδιατρικής φυσιοθεραπείας/αποκατάστασης σχετικά με την κατάσταση υγείας του παιδιού.
• Κατάρτιση και εφαρμογή θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τον επιστημονικό επόπτη της ειδικότητας.
• Ενημερώνει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γονιών στην θεραπεία του παιδιού.
• Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού.
• Συνθεραπείες με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που θα συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα του παιδιού.
• Συμμετέχει σε πολυθεματικές συναντήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να καταγράφεται και η κλινική εμπειρία τους.
• Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
• Συστατική επιστολή (σχετική με την περιγραφή της θέσης).
• Πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy το αργότερο μέχρι τις 05 Αυγούστου 2022.