Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy

Κώδικάς Ηθικής ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα

Σε αυτό το έγγραφο αναγράφεται αναλυτικά ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας  που διέπει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα». Στην ουσία αποτελεί μια σειρά από κανόνες που επιβάλλεται  να γίνονται σεβαστοί από τους εργοδοτούμενους, συνεργάτες και τα μέλη του Συνδέσμου.  Ο κώδικας δεοντολογίας δεσμεύει όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

Σύντομη αναφορά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα» είναι  μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός  οργανισμός ο οποίος αποτελείται από μέλη ασθενών και μέλη-υποστηριχτές με στόχο να προάγουν τα δικαιώματα των σπάνιων ασθενών, την αλληλεγγύη και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μελών του Συνδέσμου και των οικογενειών τους, καθώς και με άλλους ασθενείς που πάσχουν από Σπάνιες Γενετικές Παθήσεις (ΣΓΠ).

Οι αξίες που διέπουν το ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα 

 • Ανεξαρτησία/Αυτονομία ΜΚΟ
 • Δημοκρατία
 • Αφοσίωση
 • Αμεροληψία – Αντικειμενικότητα –Ακεραιότητα
 • Ευπρέπεια και Επαγγελματισμός
 • Σεβασμός Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Αξιοπρέπεια
 • Διαφάνεια και Ευθύνη (accountability)
 • Φιλαλήθεια και νομιμότητα

1. Ανεξαρτησία/Αυτονομία ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα είναι ανεξάρτητος, αυτοδιοικούμενος οργανισμός ο οποίος διαμορφώνει την αποστολή και τη δραστηριότητά του, ελεύθερα, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις από άλλους φορείς. 

2.Δημοκρατία

Σέβεται και εφαρμόζει όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων του. 

3.Αφοσίωση

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα υπηρετεί με αληθινή αφοσίωση το σκοπό του και τις γενικότερες ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών, για το κοινό καλό.  Λειτουργεί με αφοσίωση και ευαισθησία για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του, της κοινωνίας ή των θεμάτων που τον απασχολούν. 

4.Αμεροληψία – Αντικειμενικότητα –Ακεραιότητα

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα ενεργεί πάντοτε με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο προς το συμφέρον της κοινωνίας και του ειδικού σκοπού τον οποίο τάσσεται να υπηρετήσει. 

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα λειτουργεί πάντοτε με ακεραιότητα ανεξαρτήτως συνθηκών, προσώπων και καταστάσεων.  Η ακεραιότητα αποτελεί υπέρτατη αξία για κάθε οργανισμό γι’ αυτό και αγωνίζεται για να τη διατηρήσει ανέπαφη. Σε αυτά τα πλαίσια, τα μέλη του ΔΣ, του προσωπικού ή οι εθελοντές του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα δεν πρέπει να είναι δεκτικά σε πιέσεις ή να αποδέχονται ανταλλάγματα ή δώρα.

5.Ευπρέπεια και Επαγγελματισμός

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα εφαρμόζει τους κοινά αποδεκτούς κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού, όσο και στην επαφή του με το εξωτερικό περιβάλλον και λειτουργεί σε κάθε περίπτωση με επαγγελματισμό και συνέπεια.

6.Σεβασμός Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Αξιοπρέπεια

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα αναγνωρίζει τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου και ενεργεί με γνώμονα την προάσπιση τους.

7.Διαφάνεια και Ευθύνη (accountability)

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα λειτουργεί με ευθύνη, εντιμότητα και διαφάνεια και είναι έτοιμος να λογοδοτήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο, στο κράτος, το κοινό, τους δωρητές/χορηγούς, συνεργάτες, εξυπηρετούμενους, κ.ά.

8.Φιλαλήθεια και νομιμότητα

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας, πάντοτε με βάση τη φιλαλήθεια και την εντιμότητα, εφαρμόζοντας πιστά τους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Αρχές

1. Εθελοντισμός και μη κερδοσκοπικός σκοπός – η βάση λειτουργίας του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα υπηρετεί τις αξίες και τις αρχές του εθελοντισμού και ο σκοπός του είναι μη κερδοσκοπικός. Ενεργεί συλλογικά βάσει των αξιών της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, υπηρετώντας τους σπάνιους ασθενείς, την κοινωνία και τις ανάγκες της. 

2. Διακυβέρνηση – Διοίκηση – Λειτουργία

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα αποκτά νομική υπόσταση που να νομιμοποιεί τη λειτουργία του.  

Λειτουργεί νομότυπα βάσει του καταστατικού της και των κανονισμών και διαδικασιών του νομικού πλαισίου της χώρας που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία της ή τα προγράμματα και δραστηριότητες που υλοποιεί.  

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει συνδέεται με την αποστολή και το σκοπό της.  

Έχει συγκεκριμένη δομή λειτουργίας σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο

(οργανόγραμμα με την ιεραρχία της δομής, τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή, το προσωπικό και τα τμήματα/προγράμματά του).

Έχει συγκεκριμένες διαδικασίες και έγγραφα για τον τρόπο λειτουργίας της και τις ευθύνες που προκύπτουν στη δομή και την ιεραρχία του οργανισμού, που διαμορφώνουν είτε ανεξάρτητα στα πλαίσια των αρχών του Κώδικα, είτε όπως ορίζει άλλο σχετικό νομικό πλαίσιο.

2.1. Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών/ δεδομένων

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα τηρεί αυστηρά τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων σε κάθε επίπεδο και διαδικασία της οποίας ορίζεται από την εθνική νομοθεσία ή/και άλλους άτυπους κανόνες για την προστασία πληροφοριών που κρίνονται εμπιστευτικές, ή/και απλώς προσωπικές.

2.2. Διαδικασίες/Κανονισμοί

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα διαμορφώνει ξεκάθαρα, την πολιτική του, διαδικασίες και κανονισμούς για κάθε στάδιο και επίπεδο λειτουργίας και δράσης, εκτός εάν καλύπτονται όλα επαρκώς από το καταστατικό του και συγκεκριμένα για:

 • το σκοπό λειτουργίας: το όραμα, την αποστολή, τους σκοπούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις του.
 • τη διοίκηση σε σχέση με:

      ― Τη σύνθεση

     ― Τον τρόπο λειτουργίας

     ― Τους όρους εντολής 

 ―Τη διασφάλιση της ίσης και αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης, 

     ― Τις αρχαιρεσίες 

     ― Τις ευθύνες, αρμοδιότητες και εξουσίες 

     ― Τη  λήψη αποφάσεων

 • Τη δράση: σε σχέση με την υλοποίηση στρατηγικού προγραμματισμού, τον έλεγχο και αξιολόγηση των προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων, κ.ά.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό: την πρόσληψη/εισαγωγή, διαχείριση, ανάπτυξη, έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού και των εθελοντών.
 • Τα οικονομικά: τη διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών πόρων, των προσφορών, κ.ά.
 • Το χώρο εργασίας: την ασφάλεια και την υγεία αλλά και την πρόληψη κάθε κινδύνου και σε άλλους χώρους που λειτουργεί ή δραστηριοποιείται.
 • Τις ανθρώπινες σχέσεις: για θέματα διακρίσεων, ίσων ευκαιριών,  αλλά και ηθικής και δεοντολογίας.

2.3. Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο

2.3.1. Σύνθεση – Συμμετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εθελοντές και μέλη, οι οποίοι κατέχουν αξιώματα βάσει αρχαιρεσιών χωρίς αμοιβή ή όφελος. Η διαδικασία σύνθεσης και συμμετοχής βασίζεται στις αρχές της ίσης και αντιπροσωπευτικής αλλά και δημοκρατικής εκπροσώπησης και όπως ορίζεται από το καταστατικό.

2.3.2. Συνεδρίες και τήρηση πρακτικών

Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζει το καταστατικό ή άλλο νομικό πλαίσιο.  Για όλες τις συνεδρίες τηρείται πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο σώμα και υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα. 

 2.3.3. Πληροφόρηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι έχει στη διάθεσή του όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για να μπορεί να εκπληρώσει με σοβαρότητα και ευθύνη το έργο του στα πλαίσια της διοίκησης του οργανισμού και στη λήψη αποφάσεων.

2.3.4. Ευθύνες/Ρόλοι

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • 3.4.1. προσφέρουν εθελοντική εργασία χωρίς να έχουν συγχρόνως την ιδιότητα υπαλλήλου με αμοιβή στον ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα.
 • 3.4.2. εφαρμόζουν τις αρχές και αξίες του παρόντος κώδικα και πρακτικές χρηστής διοίκησης, συμπεριφοράς και δεοντολογίας.
 • 3.4.3. χαρακτηρίζονται από ακέραιο, αδιάληπτο χαρακτήρα και ήθος. Πρέπει απαραίτητα να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
 • 3.4.4. εφαρμόζουν τις διαδικασίες που διαμορφώνει η οργάνωση.
 • 3.4.5. δεν χρηματίζονται
 • 3.4.6. εργάζονται με αφοσίωση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ακεραιότητα, ευπρέπεια και επαγγελματισμό, διαφάνεια, σοβαρότητα και ευθύνη και πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας, για επίτευξη των σκοπών και των στόχων του οργανισμού.
 • 3.4.7. γνωρίζουν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, είτε βάσει του αξιώματος που κατέχουν, είτε για τη συμμετοχή και τις αποφάσεις που λαμβάνονται ατομικά ή συλλογικά.
 • 3.4.8. αιτιολογούν όλες τους τις αποφάσεις, βάσει συγκεκριμένων, νομότυπων, διαφανών και ορθών διαδικασιών χρηστής διοίκησης, σε κάθε περίπτωση.
 • 3.4.9. τα μέλη του ΔΣ δεν πρέπει να έχουν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σχετιζόμενα με τη φαρμακευτική βιομηχανία ή με άλλους εμπλεκόμενους στην υγεία φορείς και οργανώσεις, τα οποία ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία τους.
 • 3.4.10. τα μέλη του ΔΣ δεν κατέχουν πολιτειακό ή κομματικό αξίωμα, αφού οι θέσεις τους πρέπει να είναι ουδέτερες και αδιάβλητες, πέραν των κομματικών συμφερόντων. 
 • 3.4.11. για σκοπούς διασφάλισης της τήρησης των πιο πάνω διατάξεων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, προβαίνουν σε δήλωση του συμφέροντός τους, εάν υφίσταται τέτοιο συμφέρον.
 • 3.4.12. δεν καταχρώνται, σε καμία περίπτωση, την εξουσία που έχουν για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.
 • 3.4.13. διασφαλίζουν την πρόσληψη ικανού ανθρώπινου δυναμικού, με διάφανες διαδικασίες πρόσληψης/εισαγωγής, ελέγχου και αξιολόγησης.
 • 3.4.14. επιβλέπουν την εργασία του προσωπικού, μεριμνούν για την ανάπτυξη του προσωπικού και των εθελοντών και διασφαλίζουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη βάση της ίσης μεταχείρισης, χωρίς καμία διάκριση.
 • 3.4.15. καθορίζουν ξεκάθαρες οδηγίες για τις ευθύνες, τυχόν εξουσίες και το πλαίσιο εργασίας του προσωπικού ή/και των εθελοντών και μεριμνούν για την τήρηση τους.
 • 3.4.16. δεν δημοσιοποιούν εσωτερικά έγγραφα προς τα έξω και δεν εκδίδουν δελτία τύπου/ανακοινώσεις που να αναφέρονται στον ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα χωρίς εξασφάλιση έγκρισης. Κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του ΔΣ είναι εμπιστευτική και απαγορεύεται να κοινοποιείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

2.3.5. Πολιτικά Δικαιώματα

 • Απαγορεύεται στα μέλη του ΔΣ να αναμειγνύονται στην οργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα ή που αποβλέπουν στην προώθηση των πολιτικών επιδιώξεων οποιουδήποτε προσώπου ή κόμματος ή να εκφωνούν λόγους σε αυτές. Επιτρέπεται στα μέλη του ΔΣ να είναι απλά μέλη κόμματος

 

2.4. Δικαιώματα και ευθύνες ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικό και εθελοντές)

Το προσωπικό και οι εθελοντές των ΜΚΟ έχουν δικαίωμα:

 • 4.1. στην ίση μεταχείριση, χωρίς καμία διάκριση σε όλα τα επίπεδα στον οργανισμό.
 • 4.2. να γνωρίζουν τους όρους εργασίας, τα καθήκοντα, τις ευθύνες τους και τις οποιεσδήποτε εξουσίες τους δοθούν αλλά και να εκφράζουν την άποψη τους σε θέματα που τους αφορούν ή γενικότερα θέματα του οργανισμού.
 • 4.3. το εργασιακό καθεστώς τους να συνάδει με τις πρόνοιες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

2.5. Το προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες και τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ευθύνη:

 • 5.1. να εφαρμόζουν τις αρχές, αξίες και πρακτικές χρηστής διοίκησης, συμπεριφοράς και δεοντολογίας του παρόντος κώδικα.
 • 5.2. να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που διαμορφώνει η οργάνωση
 • 5.3. να υπηρετούν τους σκοπούς της οργάνωσης και να εργάζονται με αφοσίωση, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, ακεραιότητα, ευπρέπεια, επαγγελματισμό, διαφάνεια, σοβαρότητα και ευθύνη και πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας, για επίτευξη των σκοπών και των στόχων της οργάνωσης.
 • 5.4. να εργάζονται με σοβαρότητα και ευθύνη βάσει των όρων εργασίας και να αναλαμβάνουν καθήκοντα και ευθύνες που τους αναλογούν.
 • 5.5. να ακολουθούν νομότυπες, διαφανείς και ορθές διαδικασίες χρηστής διοίκησης, σε κάθε περίπτωση.
 • 5.6. να μην εμπλέκονται σε σύγκρουση συμφερόντων.
 • 5.7. να μην καταχρώνται, σε καμία περίπτωση, την εξουσία που έχουν για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος.

3. Σύγκρουση συμφερόντων

 • 1. τα μέλη του Δ.Σ. δεν εργοδοτούν συγγενικά τους πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού
 • 2. το ΔΣ και το ανθρώπινο δυναμικό εργάζονται με αποκλειστικό γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του οργανισμού και δεν επιδιώκουν να επιτύχουν προσωπικές φιλοδοξίες, οικονομικά ή άλλα οφέλη ή συμφέροντα, μέσω του οργανισμού, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
 • 3. κανένα πρόσωπο δε συμμετέχει σε λήψη απόφασης για θέμα για το οποίο θα προκύψει για το ίδιο ή πρόσωπο με το οποίο σχετίζεται κάποιο όφελος (π.χ. θέματα προσλήψεων, αυξήσεων, κ.ά.).
 • 4. κάθε πρόσωπο δηλώνει όλες τις πιθανές ή και πραγματικές περιπτώσεις που υπάρχει ή ενδεχομένως να υπάρξει σύγκρουση συμφέροντος.
 • 5. η οποιαδήποτε γνωριμία, σχέση, συνεργασία αναπτύσσεται με χορηγούς, δωρητές, το κοινό, κτλ. περιορίζεται αποκλειστικά προς όφελος του οργανισμού και δεν τυγχάνει εκμετάλλευσης για απόκτηση προσωπικού οφέλους.
 • 6. κανένα μέλος δεν λαμβάνει οποιασδήποτε μορφής αμοιβή, ούτε έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή προσωπικό όφελος από τη συμμετοχή του στον οργανισμό, εκτός από πραγματικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς

4. Διαφάνεια – Οικονομικά

4.1. Διαφάνεια ως γενική αρχή

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα προασπίζεται τη διαφάνεια και αντιτάσσεται στη διαφθορά σε κάθε επίπεδο, εσωτερικό ή εξωτερικό.  Για το σκοπό ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες σε κάθε επίπεδο και διαδικασία και είναι σε θέση να αιτιολογεί τεκμηριωμένα κάθε του απόφαση.

4.2. Οικονομική διαφάνεια και ευθύνη

Τα μέλη του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα που έχουν εξουσία/εξουσιοδότηση να λαμβάνουν αποφάσεις για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων του οργανισμού έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται αλλά και για τα οικονομικά αποτελέσματά του οργανισμού. Δρουν πάντοτε στα πλαίσια της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην οικονομική διαχείριση των πόρων και βάσει οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας.  

4.2.1. Εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει εσωτερικές διαδικασίες για τη διαχείριση όλων των οικονομικών πόρων του οργανισμού και τη διαδικασία ελέγχου.  Σε αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις για τα έξοδα, τις τυχόν επενδύσεις και τις πληρωμές του οργανισμού, να υπογράφουν επιταγές και οικονομικά ή νομικά έγγραφα, τα πρόσωπα που ελέγχουν όλες τις διαδικασίες αλλά και τη διαδικασία ενημέρωσης του ΔΣ για όλα τα οικονομικά θέματα. Όπου νομικό πλαίσιο καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες, τότε εφαρμόζονται πιστά από την οργάνωση.

4.2.2. Εξωτερικός έλεγχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει εξωτερικό ελεγκτή για έλεγχο των οικονομικών της οργάνωσης αλλά και ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ή άλλων καταστάσεων που απαιτούνται από καιρό σε καιρό από υφιστάμενες νομοθεσίες. 

4.2.3. Διαδικασίες και πρότυπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα οικονομικά θέματα, π.χ. αγορών, προσφορών, κ.ά. βάσει προτύπων ή διαδικασιών που απαιτούνται από εθνικές νομοθεσίες. 

4.3. Αρχές εξασφάλισης πόρων (χορηγοί, κ.ά.)

Σε κάθε δραστηριότητα εξασφάλισης οικονομικών πόρων μέσω χορηγών, κ.ά. ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα λειτουργεί στα πλαίσια της διαφάνειας, της ηθικής και της νομιμότητας και εφαρμόζει τους κανονισμούς που ορίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.  Κάθε ενέργεια εξασφάλισης πόρων γίνεται μόνο για τους σκοπούς και τις ανάγκες των οργανώσεων και όχι για να υπάρξει άμεσο ή έμμεσο όφελος σε οποιοδήποτε προσωπικό επίπεδο.

Σε περίπτωση χορηγιών, ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα λειτουργεί με διαφάνεια και σε καμία περίπτωση αποδέχεται διπλή επιχορήγηση για τον ίδιο σκοπό.  Στο ίδιο πλαίσιο η αξιοποίηση των πόρων από χορηγούς γίνεται πάντοτε για το σκοπό που δόθηκε η χορηγία και οπωσδήποτε όπως καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

5. ΜΚΟ – κοινοί σκοποί και συλλογικότητα

Εμπιστοσύνη με το εξωτερικό περιβάλλον

Ο ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα ‘κτίζει’ σχέση εμπιστοσύνης με το εξωτερικό περιβάλλον.  Έχει στη διάθεση όλων έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για την όλη δράση της μέσω δελτίων τύπου, εκθέσεων πεπραγμένων, ελεγμένων λογαριασμών, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.   

6. Εφαρμογή – Εμβέλεια και Επικαιροποίηση Κώδικα

Ο Κώδικας εφαρμόζεται με την εθελοντική συμμετοχή των μελών του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα που ασπάζονται τις αρχές και αξίες της χρηστής διοίκησης, συμπεριφοράς και δεοντολογίας στον μη κυβερνητικό-μη κερδοσκοπικό τομέα. 

Ο Κώδικας επικαιροποιείται από καιρό σε καιρό για να καλύπτει όλες τις νέες ανάγκες και θέματα που προκύπτουν και χρήζουν αναγνώρισης και ρύθμισης μέσα από διαμόρφωση διαδικασιών χρηστής διοίκησης. 

Ο Κώδικας Ηθικής του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα πρέπει να τηρείται αυστηρά από όλους ανεξαιρέτως. Άτομα που παραβιάζουν τον κώδικα, ενάντια στις αρχές του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα θα υπόκεινται σε πειθαρχική τιμωρία.

 Ο κώδικας δεσμεύει όλα τα μέλη του ΔΣ, συνεργάτες, προσωπικό και επιβάλλεται η υιοθέτηση του από όλα τα μέλη του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα.

 Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας έχει εγκριθεί στη συνεδρία του Δ.Σ. του ΠΣΣΓΠ – Μοναδικά Χαμόγελα με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2017